REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://papu.io  (dalej jako: „Serwis”) jest PapuKurier sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-283) przy ul. Sowińskiego 18A, o numerze NIP  7792433088 (dalej jako: „PapuKurier” lub „Operator”).

II. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

1. Niniejszy Serwis prezentuje przedstawia informacje na temat działalności prowadzonej przez PapuKurier oraz usług przez niego świadczonych. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest nawiązanie kontaktu z Operatorem w celu przedstawienia przez niego spersonalizowanej oferty handlowej, w tym m.in. umożliwienia udzielenia dostępu do wersji demo oprogramowania. 

2. Zawarcie Umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do PapuKurier oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej Umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnym „Regulaminem serwisu internetowego papu.io oraz aplikacji mobilnej papu.io”.

3. Operator w ramach swojej działalności prowadzi akcje promocyjno-marketingowe, wykorzystując w tym celu tzw. „Landing Page”, z których korzystanie podlega regulacjom zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są̨ w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora na Stronie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą̨. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (obowiązki ustawowe Operatora). 

5. Informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych opisuje Polityka cookies dostępna w Serwisie.

III. KORZYSTANIE ZE STRONY

1. Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Internetu. 

2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych wymagań:

a. urządzenie końcowe Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

 • System Operacyjny Windows 7, 8, 10 lub wersje następne,

 • Zalecana przeglądarka Google Chrome;

b. do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

 • aktywne połączenie internetowe,

 • Komputer z procesorem Intel 5 generacji lub wyższej,

 • 4 GB wolnego miejsca na dysku,

 • 8 GB pamięci RAM,

 • rozdzielczość monitora 1024×768 (zalecana wyższa) z min. 256 kolorami.

2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z Serwisu oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzenie działań mogących utrudniać funkcjonowanie Serwisu. 

4. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

5. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Serwisu lub innych pytań Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: help@papu.io lub 
 • pisemnie na adres: ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań.

6. W opisie zgłoszenia, o którym mowa powyżej należy wskazać: 

a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 

b. dane kontaktowe zgłaszającego. 

7. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Operatora w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Serwisie oraz powiązanych z nim Langing pages dostępne są dedykowane formularze kontaktowe, za pośrednictwem, których Użytkownik podaje swoje dane osobowe, wyrażając tym samym zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny Operatora, w celu bezpośredniej prezentacji oferty handlowej PapuKurier. 

2. Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Operatorem (w innych celach niż tych, o których mowa w punkcie powyżej) za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub poprzez wiadomość elektroniczną. Dane teleadresowe dostępne są w stopce Serwisu. 

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatnie.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są̨ ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie treści jest dozwolone bez ograniczeń́ w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. 

VI. KONTAKT Z NAMI

1. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań́ związanych z korzystaniem ze Serwisu lub innych pytań prosimy o kontakt z Operatorem Serwisu: 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: help@papu.io lub 
 • pisemnie na adres: ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań.