Regulamin serwisu internetowego Papu.io oraz aplikacji mobilnej Papu.io

Obowiązuje dla abonamentów wykupionych przed 01.05.2022

I. DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
IV. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU PAPU.IO
V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
VI. OPŁATY
VII. PRZERWY TECHNICZNE
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
X. REKLAMACJE
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego papu.io, a także z Aplikacji w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu internetowego papu.io i Aplikacji.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a. Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację mobilną Operatora, dostępną do nieodpłatnego pobrania w oficjalnym sklepie Google Play i App Store, powiązaną z funkcjonalnością Serwisu i Kontem, która umożliwia zarządzanie realizacją zamówień i dostaw przez osoby upoważnione, będące pracownikami i współpracownikami Użytkowników, prowadzących działalność gospodarczą w branży restauratorskiej, którzy zawarli Umowę z Operatorem.
b. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Papukurier Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Sowińskiego 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000567424, o numerze NIP 7792433088,
c. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy papu.io działający pod adresem internetowym https://papu.io prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie,
d. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i jest stroną Umowy lub jest osobą upoważnioną, która uzyskała dostęp do Usług w Aplikacji, od Użytkowników którzy zawarli Umowę z Operatorem. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora,
e. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie i Aplikacji,
f. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis i w Aplikacji przez Użytkownika,
g. Koncie – należy przez to rozumieć spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego w Serwisie lub Aplikacji po podaniu ustalonego wcześniej Loginu oraz Hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Operatora w ramach Umowy.,
h. Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazaną przez Operatora liczbę testowych zamówień kiedy Usługi są świadczone Użytkownikowi w sposób bezpłatny,
i. Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres świadczenia Usług, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową,
j. Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć łączną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym,
k. Planie Abonamentowym – należy przez to rozumieć wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy spośród udostępnionych mu wcześniej za pomocą poczty elektronicznej oraz dostępnych na Koncie Użytkownika na stronie http://rest.papu.io/subscriptions,
l. Ulepszeniu Parametrów Konta – należy przez to rozumieć powiększenie wybranych parametrów Konta dokonane na żądanie Użytkownika,
m. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Serwisu. Dostępny na koncie użytkownika na stronie http://rest.papu.io/subscriptions,
n. Polityka Prywatności – dokument określający sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia Usług na odległość, drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu https://papu.io/polityka-prywatnosci/.
o. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na Serwisie,
p. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi elektroniczne świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu i Aplikacji,
q. Panelu Ustawień Konta – należy przez to rozumieć podstronę Serwisu znajdującą się pod adresem http://rest.papu.io/settings/, na której Użytkownik może edytować ustawienia Konta,
r. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu,
s. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dostępny na stronie https://papu.io/regulamin/.
t. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i powiązanej z nim Aplikacji oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
2. Właścicielem Serwisu i Aplikacji oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
3. Usługi świadczone przez Operatora są kierowane do podmiotów działających w branży restauratorskiej. Operator w ramach Serwisu i powiązanej z nim Aplikacji świadczy Usługi umożliwiające Użytkownikowi w ramach swojego Konta zarządzanie zamówieniami kierowanymi bezpośrednio do Użytkownika oraz pośrednio drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i innych narzędzi teleinformatycznych pośredniczących między klientem końcowym Użytkownika a Użytkownikiem. Serwis umożliwia zapisywanie zamówień, rozsyłanie zamówień bezpośrednio do osób realizujących zamówienie również poprzez Aplikację, tworzenie historii zamówień, identyfikację klientów końcowych Użytkownika oraz rozliczanie zrealizowanych zamówień. Aplikacja umożliwia osobom upoważnionym przez Użytkownika, będącym pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, nadzór nad realizacją przypisanych im dostaw zamówień, a także ustalenie drogi do adresu klienta końcowego Użytkownika, śledzenie historii zrealizowanych przez nich zamówień wraz z historią adresów dostaw i metod płatności, a także kontakt z klientem końcowym Użytkowników.
4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis oraz Aplikację mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub osoby upoważnione, które dostały dostęp do Konta przez Użytkownika.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, spełnienie wymagań technicznych o których mowa w pkt. III Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu i w Aplikacji.
7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu lub Aplikacji osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym oraz urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

9. Operator udostępnia Użytkownikowi wzór regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się dostosować udostępniony mu przez Operatora wzór Regulaminu do wytycznych prawa właściwego dla Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem właściwym dla Użytkownika świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wszelkie błędy, uchybienia i inne nieścisłości w Regulaminie serwisu Użytkownika.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

1.     Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne.

2.     Urządzenie końcowe Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a.     System Operacyjny Windows 7, 8, 10 lub wersje następne

b.     Zalecana przeglądarka Google Chrome

3.     Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

a.     aktywne połączenie internetowe,

b.     Komputer z procesorem Intel 5 generacji lub wyższej,

c.     4 GB wolnego miejsca na dysku,

    1. 8 GB pamięci RAM,
    2. Rozdzielczość monitora 1024×768 (zalecana wyższa) z min. 256 kolorami.

4.     Aby korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien dokonać uprzedniej Rejestracji Konta o której mowa w punkcie IV poniżej.

5.    Do pobrania Aplikacji konieczne jest: Urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Android (minimum wersja 4.4 lub nowsza) lub iOS (minimum wersja 12.1 lub nowsza). Korzystanie z Aplikacji może wymagać dokonania aktualizacji systemów operacyjnych Użytkowników do ich nowszych wersji.

6.     Do korzystania z pełni funkcjonalności Aplikacji konieczne jest posiadanie zarejestrowanego Konta Użytkownika w Serwisie i zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu dedykowanego Loginu i Hasła, dostęp do sieci Internet oraz włączone usługi lokalizacyjne urządzenia przenośnego (również w tle przy zamkniętej Aplikacji).

7.     Użytkownik Aplikacji może w każdym czasie nieodpłatnie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednakże usunięcia Konta Użytkownika ani rozwiązania Umowy z Operatorem.

8.     Aplikacja w celu zlokalizowania i wyznaczenia odległości osoby upoważnionej (pracownika lub współpracownika Użytkownika dokonującego dostawy zamówienia) do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika oraz adresu dostawy zamówienia do klienta końcowego Użytkownika, wykorzystuje dane lokalizacyjne urządzenia przenośnego użytkownika Aplikacji. Usługi lokalizacyjne wykorzystywane przez Aplikację służą do określenia położenia użytkownika Aplikacji w celu realizacji zamówień z dostawą do klienta końcowego. Odległość pomiędzy lokalizacją urządzenia przenośnego osoby upoważnionej przez Użytkownika, a powyższymi adresami jest wartością przybliżoną.

9.     Aplikacja informuje Użytkownika o fakcie zbierania danych lokalizacyjnych przed instalacją oraz w momencie zalogowania się do Aplikacji. Funkcjonalność śledzenia lokalizacji użytkownika Aplikacji dostępna jest pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika Aplikacji na udostępnienie jego danych o lokalizacji urządzenia przenośnego, z którego korzysta, również w tle, a zatem również po zamknięciu Aplikacji bez wylogowywania oraz jej zminimalizowaniu w urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na wykorzystanie lokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika Aplikacji, w tym po zamknięciu Aplikacji jest dobrowolne, jednak odmowa jej udzielania uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z podstawowych i krytycznych funkcjonalności Aplikacji. Usługi lokalizacyjne można w każdej chwili całkowicie wyłączyć w ustawieniach urządzenia przenośnego, a także w ustawieniach urządzenia dotyczących wyłącznie Aplikacji. Dane o położeniu urządzenia przenośnego pobierane są tylko wtedy, gdy użytkownik pozostaje zalogowany w Aplikacji. Po wylogowaniu się z Aplikacji, Aplikacja nie pobiera danych o lokalizacji użytkownika również jeżeli pozostaje włączona w tle.

10. Dostęp do danych lokalizacyjnych urządzenia przenośnego osoby upoważnionej przez Użytkownika w ramach Aplikacji posiada Użytkownik i jego pracownicy oraz współpracownicy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w branży restauratorskiej.

11. Zbieranie danych o lokalizacji użytkownika Aplikacji również po jej zamknięciu, w tle, jest krytyczne i niezbędne dla celu istnienia Aplikacji, ponieważ umożliwia Użytkownikom (restauratorom) nadzór nad realizacją dostaw i wydawanie zlecenia dostaw zamówienia do klienta końcowego Użytkownika przez osoby upoważnione reprezentujące Użytkownika (kierowców), z uwzględnieniem ich aktualnego położenia.

IV. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU PAPU.IO

1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie oraz po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego, chyba że Usługa jest realizowana w ramach Okresu Próbnego.
2. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo z Usług przez określony Okres Próbny. Po jego zakończeniu, aby dalej korzystać z Konta, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
3. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dokonanej przez Użytkownika wystawić fakturę Vat. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
4. Użytkownik płatności za wybrany Plan Abonamentowy dokonuje poprzez serwis PayU dostępny w panelu managera Serwisu pod adresem rest.papu.io/subscriptions.
5. Wykorzystanie opłaconego przez Użytkownika Pakietu i jednoczesne nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej za Plan Abonamentowy na kolejny okres, skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta, a tym samym do funkcjonalności Aplikacji. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
6. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 5 powyżej.
7. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
9. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła. Z kolei uzyskanie przez Użytkownika lub osoby upoważnione dostępu do funkcjonalności Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu się do Aplikacji z użyciem prawidłowego Loginu i Hasła.
10. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli Użytkownik naruszy przepisy Regulaminu.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3. Użytkownik oraz osoby upoważnione zobowiązane są w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c. korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
d. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie lub Aplikacji treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
e. korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik lub osoba upoważniona są zobowiązane każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „Źródło: papu.io”.
4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie Zamówienia oraz nie jest stroną umowy zawieranej między Użytkownikiem a klientem Użytkownika.
7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu lub Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
8. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie lub Aplikacji będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie i powiązanej z nim Aplikacji.
9. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług.
10. Strony ograniczają ewentualną odpowiedzialność Operatora za szkodę powstałą po stronie Użytkownika w związku z jakimikolwiek nieprawidłowościami w działaniu Serwisu lub Aplikacji, zarówno w zakresie straty, jak i wyłączają odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, związane z używaniem Serwisu i Aplikacji, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych.

VI. OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu i Aplikacji jest odpłatne, z wyjątkiem korzystania w ramach Okresu Próbnego i wykorzystania dostępnych w nim zamówień testowych.
2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się na koncie użytkownika na stronie http://rest.papu.io/subscriptions.
3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
4. Dzień, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty.
5. Okres Abonamentowy kończy się w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych w Wybranym Planie Abonamentowym dni.
6. Użytkownik w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.
7. Użytkownik może wystąpić do Operatora o zmianę Planu Abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Użytkownika opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Użytkownikowi Konta w Panelu Ustawień Konta.
8. Wszelkie zmiany w Cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http:// rest.papu.io/subscriptions oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu i powiązanej Aplikacji w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych Opłat Abonamentowych.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu lub Aplikacji i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi z jakiegokolwiek powodu, w tym, z powodu naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności dla Użytkownika czy utracone korzyści, oprócz tych o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze lub do zaprzestania świadczenia pewnych aspektów lub funkcji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany tego typu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie (pkt. VIII oraz X) oraz Polityce Prywatności (dostępnej pod tym linkiem https://papu.io/polityka-prywatnosci/).
2. Rejestracja Konta i korzystanie z Usług Operatora wymaga podania danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej: “RODO”.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Operator (zwany dalej także „Administratorem”).
6. Dane przechowywane przez Operatora mogą obejmować:
a. dane wymagane podczas Rejestracji Konta tj.:
− imię i nazwisko,
− dane dotyczące działalności gospodarczej (firma, adres siedziby, numer NIP),
− dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faksu),
− rodzaj wybranego Planu Abonamentowego,
− adres IP,
− dane techniczne stacji roboczej
− dane niezbędne do obsługi płatności.
b. dane pracowników i współpracowników/osób reprezentujących Użytkownika, tj.:
− imię i nazwisko,
− dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne;
− dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, nr faksu),
− stanowisko/funkcja pełniona u Klienta,
− położenie urządzenia przenośnego po zalogowaniu w Aplikacji,
− inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi,
c. dane związane z obsługą Konta i realizacją Usługi, tj. m.in.:
− historia płatności,
− wybrane Usługi, Plan Abonamentowy, Okres Abonamentowy, Okres Próbny, Ulepszenia Parametrów Konta,
− zmiany w Panelu Ustawień Konta,
− dane dotyczące logowania (m.in. Login, Hasło, adres IP, historia logowania),
− zgłoszenia reklamacyjne oraz związana z nimi korespondencja.
7. Operator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeśli są konieczne do realizacji celów Usług.
8. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach:

a.    realizacji Umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. przygotowanie oferty, rejestracji i utrzymania Konta, świadczenia Usług w ramach Umowy, wsparcia technicznego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c.    prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który Użytkownik wyraził zgodę, w tym nawiązywania kontaktów związanych z przedstawieniem oferty handlowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w szczególności obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań (poprzez wiadomość e-mail, media społecznościowe lub telefonicznie) oraz dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług: dane zapisane w plikach cookies.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez:
a. okres trwania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub
b. do czasu cofnięcia bądź modyfikacji udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w tym danych lokalizacyjnych urządzenia przenośnego lub
c. czas niezbędny do realizacji innych celów.
10. Dane osobowe będą przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Operatorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
11. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku zaś, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – posiada prawo do jej cofnięcia.
12. Zgodę można cofnąć albo zmodyfikować poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail dla którego zgoda została udzielona na adres kontakt@papu.io. Wycofanie lub modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Operatora na rzecz Użytkownika.
13. Operator podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia – informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości.
14. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy serwerów, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego, firmy świadczące usługi pośrednictwa w płatnościach drogą elektroniczną, zewnętrze firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.
15. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
16. W ramach realizacji zleconych Usług Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe kwestie zostały uregulowane w pkt. X niniejszego Regulaminu.

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik oświadcza, iż w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, zbiera oraz wykorzystuje dane osobowe, które są niezbędne do dokonywania sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz swojej klienteli.

2. Użytkownik zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym realizować wnioski dotyczące wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych oraz inne wynikające z art. 13-21 RODO. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych klientów Użytkownika bez podstawy prawnej.
3. Użytkownik w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej zgodnie z art. 28 RODO. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika w celach i sposobach określonych w niniejszej części X. Regulaminu.
4. Użytkownik zapewnia, iż dane osobowe pozyskał i powierza je Operatorowi do dalszego przetwarzania w sposób zgodny z prawem, w szczególności z postanowieniami RODO.
5. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż pozyskał powierzone dane osobowe w sposób zgodny z prawem oraz postanowieniami RODO, w szczególności spełnił wobec osób, których dane dotyczą obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub art. 14 RODO (co obejmuje także dane osobowe gromadzone poprzez kontakt telefoniczny).
6. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe:
a. klientów Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, nick, adres, numer telefonu, adres e-mail, zamówienie, informacje wpisane w polu uwagi, status realizacji zamówienia oraz jego dostawy, sposób zapłaty, dane dotyczące płatności, kwota zamówienia oraz historię zamówień, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika),
b. pracowników i współpracowników/osoby reprezentujące Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko/funkcja pełniona u Użytkownika, okoliczność współpracy z Użytkownikiem, nick, numer telefonu, adres e-mail, informacja o zalogowaniu do Serwisu, informacja o rodzaju i danych technicznych urządzenia końcowego z którego korzysta, takich jak model urządzenia czy wersja oprogramowania, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika),
łącznie zwane dalej „Danymi Osobowymi”.
7. Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe co do zasady nie będą danymi szczególnych kategorii, Incydentalnie powierzone Dane Osobowe mogą mieć charakter danych szczególnych kategorii,
8. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
9. Przetwarzanie Danych Osobowych zostaje powierzone na okres realizacji Umowy i Usług. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe ponad ten okres przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
10. W przypadku usunięcia Konta lub rozwiązania Umowy (zakończenia świadczenia Usług), Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przetwarzane przez Operatora przez okres potrzebny Operatorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. Przetwarzanie zostanie ograniczone do niezbędnych czynności.
11. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych.
12. Operator zobowiązany jest do:
a. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych;
b. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych,
c. współpracowania, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
d. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
e. zapewnienia by:
i. dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
ii. osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
13. W miarę możliwości Operator pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
14. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
a. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
b. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
i. charakteru naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
ii. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
iii. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
b. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.
15. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez:
a. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
b. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
c. umożliwianie:
i. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
ii. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych.
16. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych Osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzenia audytu nie może zakłócić bieżącej pracy Operator w szczególności możliwości świadczenia Usług. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.
17. Odbiorcami Danych Osobowych będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Operatorem. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Operatorem w ramach realizacji ww. celów, jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Operatora swoich praw i obowiązków
18. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Operator podpowierza Dane Osobowe swoim zaufanym partnerom:
a. Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284 – operator serwerów w chmurze oraz narzędzi Machine Learningowych,
b. Beyond.pl Sp. z o.o. – operator serwerów w chmurze E24Cloud
c. OVH Sp. z o.o. – operator serwerów w chmurze
d. LINK Mobility Poland sp. z o. o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice Polska (SMSAPI) – usługa przesyłania wiadomości tekstowych,
e. Google LLC – operator poczty internetowej oraz narzędzia Google Data STudio wykorzystywanego w celu wizualizacji danych, takich jak zestawienia sprzedaży, kanałów sprzedaży, itp.
f. Microsoft Corporation – AzzureML Machine Learning Studio; narzędzie Machine Learningowe.
19. Operator nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a w przypadku przekazania Danych Osobowych do państw trzecich, Operator zapewni aby przekazanie było dokonane stosownie do postanowień RODO.
20. Dane Osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
21. Użytkownik wyraża swoją nieodwołalną zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez Operatora danych statystycznych dot. klientów Użytkownika oraz zamówień („Dane Statystyczne”). Dane Statystyczne będą stanowić informacje anonimowe, które nie zostaną powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w tym w szczególności zostaną oderwane od identyfikatorów takich jak (i) imię i nazwisko, (ii) dane adresowe, (iii) dane kontaktowe, (iv) identyfikator internetowy. Dane Statystyczne obejmować będą:
a. dane dotyczące zamówionych produktów,
b. dane dotyczące godziny zamówień,
c. dane dotyczące formy zamówień,
d. dane dotyczące dostawy/odbioru osobistego,
e. dane dotyczące miejsca dostawy zamówień – ograniczone do wskazania miasta oraz ulicy (bez numeru konkretnego domu oraz lokalu) lub koordynatów gps zamówienia. Wskazanym danym mogą zostać przypisane dodatkowe zakresy oznaczenia numeracyjnego nieruchomości (np. ul. Głogowska 1-25) – nieumożliwiający jednak identyfikacji konkretnej nieruchomości lub lokalu.
22. Operator dokona rozdzielenia Danych Statystycznych z danymi osobowymi powierzonymi mu do przetwarzania przez Użytkownika.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu lub Aplikacji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej help@papu.io lub na adres korespondencyjny: Papukurier Sp. z o. o., ul. Sowińskiego 18 A, 60-283 Poznań.
Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane identyfikacyjne: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, adres korespondencyjny, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres help@papu.io.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i Aplikacji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres help@papu.io.
2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
3. Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Operatora firmy Użytkownika oraz logo (znaku towarowego) Użytkownika na potrzeby reklamy i promocji Operatora, w tym w szczególności wyraża zgodę na ich publikację na stronie internetowej Operatora oraz innych materiałach elektronicznych i papierowych Operatora.
4. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
5. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu i w Aplikacji lub przez kontakt na adres help@papu.io
6. Operator zastrzega, że Serwis i Aplikacja oraz zawarte w nich elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu oraz Aplikacji treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy RODO, kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw.
8. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.