Polityka prywatności

§1

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych (dalej: Serwis) należących do PapuKurier sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-284) przy ul. Sowińskiego 18A (dalej: Administrator)

2. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. Administrator Serwisu dokłada starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


§2

Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:
a. realizacji Umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. przygotowanie oferty, rejestracji i utrzymania Konta, świadczenia Usług w ramach Umowy, wsparcia technicznego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który użytkownik wyraził zgodę, w tym nawiązywania kontaktów związanych z przedstawieniem oferty własnej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w szczególności obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań (poprzez wiadomość e-mail, media społecznościowe lub telefonicznie) oraz dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług: dane zapisane w plikach cookies.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie powyżej (§2 pkt 1), w tym w szczególności:
a. przez okres, trwania współpracy między użytkownikiem a Administratorem, a po jej zakończeniu przez 6 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b. do momentu wycofania zgody przez użytkownika,
c. przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z informacjami przedstawionymi w Polityce Cookies.


§3

Kategorie danych

1. Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
a. od osób, których dane dotyczą:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres siedziby/dostawy;
 • numer NIP lub REGON;
 • nazwę podmiotu;
 • adres IP urządzenia.

b. od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów/potencjalnych Klientów:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne;
 • adres IP urządzenia,
 • lokalizację urządzenia przenośnego po zalogowaniu do Aplikacji.

2. Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są konieczne do realizacji celów.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów bądź zawarcia umowy z Administratorem oraz skorzystania z pełni krytycznych funkcjonalności Aplikacji. Ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy bądź nieuzyskaniem informacji na złożone zapytania.


§4

Źródło danych

1. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest:
a. w przypadku pozyskania danych bezpośredniego od osoby, których dane dotyczą ⎯ ta osoba;
b. w przypadku przetwarzania danych pracowników klientów/potencjalnych klientów ⎯ ich pracodawca lub ta osoba w zakresie lokalizacji jej urządzenia przenośnego w ramach Aplikacji;
c. w przypadku przetwarzania danych osób reprezentujących klientów/potencjalnych klientów ⎯ klient/potencjalny klient bądź dostępne publicznie rejestry.


§5

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane:
a. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
b. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
c. podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.


2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


§6

Prawa osób

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, b. sprostowania danych osobowych, c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora,
g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik Serwisu ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


§7

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia wybranych usług przez Administratora, w tym do realizacji celów wskazanych w §2 Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych 

2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo zwracać do Administratora:
a. listownie na adres: ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań,
b. elektronicznie na adres: help@papu.io

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez ich zgody.

Chętnie pokażemy Ci nasz system na żywo

W ok. 30 minut poznasz możliwości Papu.io, a także:

zobaczysz działanie naszego
systemu w praktyce

poznasz dodatkowe funkcjonalności

uzyskasz natychmiastowe odpowiedzi
na swoje pytania

otrzymasz wycenę, dopasowaną do skali
oraz potrzeb Twojego biznesu

Wypełnienie formularza ułatwi
nam dostosowanie dema do Twojego biznesu

  W ciągu tego samego dnia roboczego przedstawimy Ci kilka propozycji terminów przeprowadzenia prezentacji.